Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wieś tematyczna

Konferencja w Lubostroniu - relacja

`Ożywić zabytek techniki?` - Stowarzyszenie BUKO na wojewódzkiej konferencji.

O wsi tematycznej `Górnicza Wioska, aktywnych mieszkańcach miejscowości Piła znajdującej się w gminie Gostycyn oraz unikatowym zabytku techniki czyli jedynych w Polsce północnej podziemnych kopalniach węgla brunatnego informowaliśmy wielu znakomitych gości w trakcie wojewódzkiej konferencji naukowej w Pałacu w Lubostroniu.

Trzydniowa konferencja naukowa pt. `Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny perspektywy? zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski w dniach 15-17 maja 2014. Jako organizacja pozarządowa prowadząca działania zmierzające do ochrony i popularyzacji pilskiego górnictwa, zaproszeni zostaliśmy przez Marszałka Województwa do zaprezentowania naszych osiągnięć na polu `ożywiania zabytków techniki`. W trakcie spotkania wysłuchaliśmy wielu prezentacji, prelekcji i wykładów na temat bogactwa i różnorodności kulturowej województwa kujawsko-pomorskiego oraz konieczności podejmowania działań zmierzających do ratowania zasobów materialnych i niematerialnych naszego województwa. W trakcie naszej prezentacji przedstawiliśmy zebranym krótką historię górnictwa węgla brunatnego w Borach Tucholskich, działania podejmowane przez mieszkańców w celu ratowania zabytku oraz formy jego ożywiania realizowane przez Stowarzyszenie w ramach wsi tematycznej `Górnicza Wioska` jak i planów na dalszy rozwój inicjatywy. Reakcja gości pozwala nam sądzić, że dotychczasowe działania stowarzyszenia, realizowane formy `ożywiania` zabytku oraz zaprezentowane plany na przyszłość znalazły uznanie i wzbudziły zainteresowanie wśród zgromadzonych. W trakcie rozmów kuluarowych odpowiadaliśmy na liczne pytania zgromadzonych na konferencji gości.

Konferencja podsumowana zostanie publikacją w której znajdą się wszystkie zaprezentowane przez autorów wystąpienia.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalny Konserwator Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu pn. ?Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego ? II edycja na lata 2013-2015? współfinansowanego z działania 5.5. RPO WK-P. Powyższy projekt ma na celu promocję marki, jaką jest `Województwo Kujawsko ?Pomorskie` poprzez propagowanie i upowszechnianie historii regionalnej.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl